Gwarancja kotły do 100 kW

 1. Frima Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o. dalej zwana gwarantem, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia grzewczego wraz z osprzętem na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia zestawu, lecz nie dłużej niż na 27 miesięcy od dnia zakupu.
 2. Warunki realizacji świadczeń uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji:
  1. posiadanie prawidłowo wypełnionej i ostemplowanej przez Sprzedawcę i Instalatora karty gwarancyjnej
  2. posiadanie dowodu zakupu urządzenia
  3. dokonania pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis i poświadczenie tego faktu w karcie gwarancyjnej. Koszt uruchomienia zestawu z wyłączeniem dojazdu serwisanta i prac instalacyjnych pokrywa producent (po spełnieniu warunków opisanych w punktach 2a i 2b)
  4. posiadanie protokołu serwisowego pierwszego uruchomienia
  5. montaż i eksploatacja zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zleceniami prodcenta, zawartymi w instrukcji obsługi, która jest integralną częścią warunków gwarancji
 3. Producent przedłuża gwarancję na urządzenie (z wyłączeniem osprzętu) na kolejne okresy roczne, aż do upływu 5-tego roku gwarancji, w przypadku spełnienia następujących warunków:
  1. spełnienie warunków uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji
  2. w ciągu trwania ostatnich 3 miesięcy okresu gwarancyjnego wykonanie przez Autoryzowany Serwis Buderus płatnego przeglądu technicznego urządzenia
  3. podpisanie Umowy Serwisowej Przedłużenia Gwarancji
 4. W okresie gwarancji gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z ukrytych wad materiałówych lub konstrukcyjnych urządzeń.
 5. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek w pracy urządzenia niezwłocznie po ich zgłoszeniu na numer Buderus-Serwis 801 300 810 lub do najbliższego Autoryzowanego Serwisu.
 6. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z:
  1. użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
  2. wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek
  3. znieczyszczenia gazu, wody lub powietrza,
  4. niewłaściwego napięcia elektrycznego,
  5. niewłaściwego ciśnienia gazu w sieci,
  6. niewystarczającego ciagu kominowego,
  7. nieprawidłowego napełnienia instalacji,
  8. wad instalacji, do której urządzenia są przyłączone
  9. zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, uszczelki, uszczelnienia, bezpieczniki, elektrody itd.,
  10. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta urządzenia.
 7. Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzeń, realizowane są na koszt Użytkownika.
 8. Gwarancja obejmuje urządzenie zakupione i użytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie dokonano pierwszego uruchomienia.
 9. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.