Gwarancja kotły stałopalne

 1. Firma Robert Bosch Sp. z o.o. zwana dalej gwarantem, udziela gwarancji na sprawnie działające urządzenia grzewczego
  1. Logano S111-2, Logano S121-2, Logano G221
   Wymiennik 24 miesiące od dna pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu. Pozostałe elementy kotła, w tym eksploatacyjne: na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu
  2. Logano S131
   Wymiennik 36 miesięcy od dna pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż na 42 miesiące od dnia zakupu. Pozostałe elementy kotła, w tym eksploatacyjne: na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu
  3. Logano S112, Logano S171, Logano S181, Logano G221 Automatic
   Wymiennik 60 miesięcy od dna pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż na 66 miesięcy od dnia zakupu. Pozostałe elementy kotła, w tym eksploatacyjne: na 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia, lecz nie dłużej niż na 30 miesięcy od dnia zakupu
 2. Warunki realizacji świadczeń uprawniających do Gwarancji Podstawowej:
  1. posiadanie prawidłowo wypełnionej i ostemplowanej karty gwarancyjnej i kuponów gwarancyjnych przez Sprzedawcę i Instalatora
  2. posiadanie dowodu zakupu urządzenia
  3. dokonanie pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis i poświadczenie tego faktu w karcie gwarancyjnej. Koszt uruchomienia zestawu z wyłączeniem dojazdu serwisanta i prac instalacyjnych pokrywa producent (po spełnieniu warunków opisanych w punktach 2a i 2b) - pod warunkiem zakupu urządzenia u Autoryzowanego Partnera Handlowego marki Buderus (zgodnie z wykazem na stronie www.buderus.pl) w przeciwnym razie koszt uruchomienia w całości ponosi użytkownik.
  4. posiadanie protokołu serwisowego pierwszego uruchomienia - dotyczy urządzeń wymagających pierwszego uruchomienia
  5. montaż i eksploatacja zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zleceniami producenta, zawartymi w instrukcji obsługi, która jest integralną częścią warunków gwarancji
 3. W okresie gwarancji (podstawowej oraz dodatkowej) gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z ukrytych wad materiałowych lub konstrukcyjnych urządzeń.
 4. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek w pracy urządzenia niezwłocznie po ich zgłoszeniu na numer Infolinii Serwisu 801 777 008 lub do najbliższego Autoryzowanego Serwisu.
 5. Gwarancja (podstawowa oraz dodatkowa) nie obejmuje usterek wynikających z:
  1. użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi
  2. wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek
  3. zanieczyszczenia wody lub powietrza
  4. niewłaściwego napięcia elektrycznego
  5. niewystarczającego ciągu kominowego
  6. nieprawidłowego napełnienia instalacji
  7. wad instalacji, do której urządzenia są przyłączone
  8. zużycia materiałów eksploatacyjnych takich jak: uszczelki, uszczelnienia itd.
  9. innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta urządzenia
 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania naprawy urządzenia w zakresie określonym w pkt. 3-5 powyżej.
 7. Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresowa regulacją urządzeń, realizowane są na koszt Użytkownika
 8. Gwarancja obejmuje urządzenie kupione i używane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu, gdzie dokonano pierwszego uruchomienia
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Użytkownik chcący skorzystać z gwarancji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przed administratora danych, firmę Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych. Użytkowników przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania o aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesów związanych z obsługą gwarancyjną.
 10. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.