Gwarancja pompy ciepła

 1. Firma Robert Bosch sp. z o.o., dalej zwana gwarantem, udziela gwarancji na podstawowy okres 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis potwierdzony protokołem pierwszego uruchomienia, nie później jednak niż z upływem 6 miesięcy od daty zakupu urządzenia.
 2. Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia wynikających z ukrytych wad produkcyjnych i konstrukcyjnych, które ujawniają się w okresie gwarancji. Termin usunięcia usterek zostanie ustalony pomiędzy gwarantem i uprawnionym w gwarancji. Warunkiem uzyskania świadczeń gwaracyjnych poprzez uprawnionego w gwarancji jest:
  1. prawidłowy montaż urządzenia, zgodnie z: instrukcją montażu, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i zasadmi sztuki budowlanej oraz zaleceniami producenta określonymi w odpowiednich materiałach do projektowania, instrukcjach montażu i katalogach,
  2. wykonanie pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis potwierdzone protokołem pierwszego uruchomienia
  3. zgłoszenie usterki w terminie 48 godzin od momentu jej wystąpienia, okazanie całkowicie wypełnionej i podpisanej karty gwarancyjnej
  4. używanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegając instrukcji obsługi oraz wszelkich zaleceń producenta.
 3. Warunkiem przedłużenia gwarancji na kolejne okresy roczne, aż do upływu piątego roku gwarancji jest wykonanie w ciągu trwania ostatnich 3 miesięcy okresu gwarancyjnego:
  1. płatnego przeglądu technicznego urządzenia
  2. podpisanie Umowy Serwisowej Przedłużenia Gwarancji (dotyczy 3,4 i 5 roku gwarancji)
 4. Roszczenia wynikające z gwarancji przysługują tylko i wyłącznie Użytkownikowi , u którego dokonano pierwszego uruchomienia urządzenia. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie faktury zakupu urządzenia.
 5. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych.
 6. W przypadku nie wykonania przez Użytkownika urządzenia, obowiązkowych okresowych przeglądów technicznych, gwarancja na urządzenie traci ważność.
 7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia urządzenia spowodowane:
  1. niewłaściwym użytkowaniem lub nadmierna eksploatacją urządzenia przez uprawnionego w gwarancji,
  2. użytkowaniem urządzenia niezgodnie z instrukcja obsługi lub przepisami bezpieczeństwa
  3. zewnętrzymi czynnikami mechanicznymi, atmosferycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi itp.
  4. zastosowaniem niewłaściwego zasilania elektrycznego oraz przepięciami i spadkami napięć w sieci elektroenergetycznej
  5. niewłaściwą, niesprawną lub wadliwą instalacją elektryczną (np. podłączeniem do nie uziemionego gniazda zasilającego)
  6. brakiem instalacji uziemiającej (ochronnej) urządzenia
  7. napełnieniem i uzupełnieniem instalacji wodą nie spełniającą norm jakości dla wody do napełniania instalacji grzewczych (c.o.)
  8. napełnieniem i uzupełnieniem instalacji wodą nie spełniającą norm jakości dla wody do napełniania instalacji chłodniczych (dolne źródło ciepła)
  9. napełnieniem i uzupełnieniem instalacji wodą nie spełniającą norm jakości dla wody do napełniania instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
  10. brakiem możliwości wykonania regulacji i kontroli przepływu w poszczególnych pętlach wymiennika poziomego lub pionowego instalacji dolnego źródła ciepła
  11. niezainstalowaniem skutecznych elementów zabezpieczających pompę ciepła przed brakiem przepływu wody przez wymiennik pośredni w przypadku zastosowania wody, jako dolnego źródła ciepła
  12. sterowanie urządzeniem za pomocą automatyki innej niż zalecana przez producenta
  13. brakiem odpowiednich filtrów, naczyń przeponowych i zaworów bezpieczeństwa, dobranych zgodnie ze sztuką budowlaną
  14. stosowaniem jako nośnika ciepła w dolnym źródle ciepła płynu o niezgodnym z zaleceniami producenta stężeniu substancji niezamarzającej (o zbyt wysokiej temperaturze krystalizacji)
  15. podłączeniem do niesprawnej lub grożącej zamrożeniem instalacji
  16. korozją, odbarwieniami lub przebarwieniami
  17. innymi czynnikami powstałymi nie z winy producenta
 8. Gwarancją nie są objęte urządzeni:
  1. które nie zostały uruchomione i wyregulowane przez Autoryzowanego Serwisanta
  2. w których dokonano zmian lub przeróbek przez osoby niupoważnione
  3. które nie posiadają poprawnie i całkowicie wypełnionych kart gwarancyjnych
 9. Utratę gwarancji powoduje brak zastosowania wymiennika pośredniego oraz czujnika przepływu wody w przypadku wykorzystania wody studziennej, technologicznej lub wodociągowej jako dolnego źródła ciepła.
 10. Obowiązek dbałości - urządzenie musi być traktowane z dbałością i uwagą, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód lub usterek. W przypadku stwierdzenia poważnego zaniedbania urządzenia, gwarancja na urządzenie traci ważność.
 11. Gwarant w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny wobec uprawnionego w gwarancji za utratę , uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia nie wynikłe z wady produkcyjnej lub konstrukcyjnej.
 12. Gwarancja obejmuje prawo do bezpłatnego usunięcia usterek urządzenia. Wszelkie dalsze roszczenia uprawnionego w gwarancji, a w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu poniesionych szkód i utraconych korzyści, bez względu na ich podstawę prawną, są wykluczone.
 13. Części oraz urządzenie z usterkami, które gwarant wymienił w ramach gwarancji, stają się jego własnością.
 14. Użytkownik ponosić będzie wszelkie koszty związane z nieuzasadnionym wezwaniem serwisu w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania urządzenia lub gdy przyczyną zatrzymania było uszkodzenie w instalacji współpracującej (instalacji grzewczej c.o., instalacji dolnego źródła lub instalacji elektrycznej a także braku bądź błędnego zasilania elktrycznego.
 15. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeństwa. Niestosowanie się do tych przepisów oraz jakiekolwiek samowolne dokonanie zmian, przeróbek w urządzeniu przez osobę nieupoważnioną powoduje utratę gwarancji.
 16. Urządzenie należy użytkować zgodnie z zasadami bhp i ppoż oraz innymi, określonymi prawem powszechnie obowiązującym
 17. W chwili odbioru karty gwarancyjnej należy upewnić się, czy numer seryjny urządzenia oraz data zakupu są zgodne z numerem seryjnym i datą zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną należy przechowywać wraz z rachunkiem /fakturą w bezpiecznym miejscu, a w przypadku ujawnionej usterki - udostepnić ją gwarantowi
 18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę pompy ciepła lub jej awaryjne zatrzymanie, w przypadku, gdy powodem będzie nieprawidłowa praca instalacji dolnego źródła ciepła lub instalacji grzewczej
 19. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ,niniejsza gwarancja nie ogranicza praw użytkownika wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego