Postępowanie krok po kroku

Czyli co zrobić by uzyskać dofinansowanie

Postępowanie krok po kroku

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego:

 1. Wybór systemu słonecznego.
 2. Złożenie przez Inwestora w Banku:
  1. wniosku o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank),
  2. projektu lub specyfikacji planowanej instalacji wraz z konkretnym kosztem oraz szacowanym czasem realizacji przedsięwzięcia,
  3. zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach,
  4. dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu o dotację z Bankiem.
  Uwaga! Wnioski o dotację wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności wpływu.
 4. Zakup i montaż instalacji solarnej. Koszty poniesione przed datą podpisania umowy z Bankiem nie będą rozliczane!
 5. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zgodnie z umową pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą/Dostawcą, Inwestor i Wykonawca podpisują protokół końcowy odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji.
 6. Inwestor przedkłada w Banku protokół końcowy odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie kredytu z dotacją.
 7. Po wypłaceniu całości kredytu na koszty kwalifikowane (zgodnie z umową kredytu z dotacją) i ewentualnym przeprowadzeniu kontroli realizacji przedsięwzięcia, bank występuje do NFOŚiGW o środki na dotację na częściową spłatę w odniesieniu do wykorzystanej kwoty kredytu.

Cała procedura może trwać od 2 tygodni do maksymalnie 3 miesięcy.