Przedmiot kredytowania

Przedmiot kredytowania

Czyli co można dofinansować

Kredytem objęty jest zakup i montaż kolektorów słonecznych (wraz z ich instalacją) do ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, jak również wspomagania w energię innych odbiorników (np. centralne ogrzewanie, podgrzanie wody w basenie, dolne źródło dla pompy ciepła, klimatyzacja).
Istnieje możliwość uzyskania dopłaty dla budynków w budowie z zastrzeżeniem, iż odebranie instalacji i wystąpienia o dopłatę musi nastąpić po zamieszkaniu budynku. Natomiast wniosek o kredyt można złożyć wcześniej.

Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu mogą być wyłącznie wykorzystane na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia:

  • kosztu projektu budowlano-wykonawczego (o ile przepisy stanowią o konieczności jego przygotowania) sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania;
  • kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
  • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot mieszkaniowych);
  • kosztu montażu instalacji kolektorów słonecznych;
  • podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym;
  • innych materiałów i urządzeń, o ile projektant sporządzający projekt instalacji kolektorów słonecznych uzna je za wskazane do prawidłowej pracy całej instalacji.

Jednym z istotnych wymogów, który musi zaistnieć, aby starać się o dotację z NFOŚiGW jest posiadanie przez kolektor słoneczny sprawozdania z badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, które wydaje akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualny certyfikat zgodności wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub posiadanie europejskiego certyfikatu – znaku „Solar Keymark”. Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.